Dankuwel!

Beste Medewerker van Vandelanotte Accountancy Antwerpen,

Bedankt dat je voor een e-bike of fiets van Joule hebt gekozen!
Hieronder kan u meer info terugvinden m.b.t. de lease van uw e-bike of fiets.

Indien u na het lezen nog andere vragen hebt kan u contact opnemen met onze telefooncentrale!
We wensen u veel fietsplezier!

Joule Logo

1

Levering

 

Planning: 11/10/2018

Aflevering fiets op locatie
De mobiele fietsenmaker maakt een afspraak met u.

Status: e-bikes afgeleverd

 

2

Controle

 

Planning: 11/01/2019

Afstellen fiets & eerste controle

De mobiele fietsenmaker maakt een afspraak met u.

Status: niet ingepland

 

3

Onderhoud

 

Planning: 11/01/2020

Mobiel Onderhoud: controle remblokjes, afstellen remkabels & versnellingen, nazicht bandenspanning

De mobiele fietsenmaker maakt een afspraak met u.

Status: n/a

 

4

Onderhoud

 

Planning: 11/01/2021

Mobiel Onderhoud: controle remblokjes, afstellen remkabels & versnellingen, nazicht bandenspanning

De mobiele fietsenmaker maakt een afspraak met u.

Status: n/a

 

5

Aankoopoptie

 

Planning: 11/07/2021

Mobiel Onderhoud: lichting van de aankoopoptie

Joule maakt een afspraak met u.

Status: n/a

 

6

Einde lease

 

Planning: 11/10/2021

Mobiel Onderhoud: einde lease (en ophaling e-bike/fiets indien geen aankoopoptie van toepassing)

Joule maakt een afspraak met u.

Status: n/a

 

Herstelling

Is uw e-bike of fiets kapot?

Dan kan u de fiets laten herstellen bij onze mobiele fietsenmaker. Een afspraak maken kan via:

 • het centrale-nummer (050/89.26.89) en de optie 3 indrukken.
 • de website van onze partner.

Zo komt u automatisch terecht bij onze mobiele fietsenmaker terecht die ter plaatse komt om uw fiets te herstellen. Indien gewenst kan u ook uw fiets of e-bike laten herstellen bij een lokale fietsenmaker.

Kosten voor ongepland onderhoud zijn voor de gebruiker zelf tenzij de schade in aanmerking komt door dekking van de schade- of diefstalverzekering.

 

Pechverhelping 24/7

Bij Pech kan u naar het centrale-nummer bellen (050/89.26.89) en de optie 2 indrukken. Zo komt u automatisch terecht bij onze partner VAB. De pechverhelping is van toepassing:

 • In België of Nederland én op een afstand van minstens 1 kilometer van de domicilie van de bestuurder van de fiets
 • Bij immobilisatie ontstaan uit een ongeval, een technisch defect, lekke band, batterijprobleem, vandalisme, diefstal of poging tot diefstal.

Pechverhelping bestaat uit volgende stappen:

 1. Het ter plaatse sturen van een VAB-wegenwachter.
 2. Indien de fiets ter plaatse niet door de VAB-wegenwachter terug rijklaar kan worden gemaakt, heeft men recht op één gratis vervoer van de verzekerde fiets. De fiets wordt gebracht naar de thuisbasis.
 3. Bij diefstal van de fiets organiseren we en nemen we de kosten ten laste voor het vervoer van de verzekerde tot zijn vertrek- of aankomstplaats in België met een maximum van €80. Deze waarborg wordt enkel toegestaan indien de bestuurder van de fiets kan aantonen dat men alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het risico op diefstal van de fiets maximaal te beperken én indien aangifte wordt gedaan bij de politie van de diefstal.
 4. Indien de bestuurder van de fiets op het ogenblik van de tussenkomst de enige begeleider is van één of meerdere minderjarige kinderen dan kunnen ook deze kinderen meerijden (maximaal 4 kinderen). In dit geval worden de niet geïmmobiliseerde en niet- verzekerde fietsen niet meegenomen.

 

 

 

Schade -en Diefstalverzekering

Deze verzekering dekt elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies van de fiets. Dit op voorwaarde dat de fiets vermeld is in het aansluitingsbewijs én het niet gaat om een niet-verzekerd geval uit de onderstaande lijst.

U kunt geen beroep doen op de VAB-Fietsverzekering voor:

Schade:

 • Die het gevolg is van een eigen gebrek van de verzekerde fiets;
 • Die bestaat uit slijtage, verkleuring, vervuiling en andere geleidelijk optredende schade die het gevolg is van de blootstelling aan langzaam inwerkende invloeden; - Die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van de verzekerde fiets;
 • Door reiniging, bewerking, herstelling of restauratie;
 • Die valt onder de garantie of een onderhoudscontract;
 • Die verband houdt met (burger)oorlog of gelijkaardige feiten, radioactiviteit, kernreacties en ioniserende stralingen;
 • Veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden;
 • Schade veroorzaakt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken;

Verlies, vernieling of beschadiging veroorzaakt door:

 • Overheidsmaatregelen of rechterlijke beslissingen, tenzij die als doel hadden verzekerde schade bij uzelf of in de omgeving te voorkomen of te beperken of om personen in nood te redden;
 • Computercriminaliteit, zoals hacking, phishing, het verspreiden van virussen;
 • Elektromagnetische velden, tenzij als rechtstreeks gevolg van blikseminslag;
 • Indirecte schade zoals winst- en gebruiksderving, rendementsverlies en waardevermindering na herstelling of wegens het niet meer volledig zijn van een set, een stel of een collectie;
 • Schade die door uzelf of met u medeweten wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet, klaarblijkelijk slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik van de verzekerde fiets;
 • Schade door opzet van uw personeel is wel verzekerd als de opzettelijke beschadiging gebeurde buiten uw medeweten.

Preventiemaatregelen

We gaan ervan uit dat u de nodige zorgvuldigheid aan de dag legt om schade te voorkomen. Wij vragen u het volgende maatregelen in acht te nemen

 •  Vervang alle sloten waarvan de sleutels werden gestolen;
 • Vermijd gelegenheidsdiefstal en laat verzekerde fietsen niet onbeheerd of zichtbaar achter;
 • Voldoe bij verhuizing ook op het nieuwe adres aan de voorgeschreven preventiemaatregelen;
 • Doe de fiets steeds op slot met een ART-goedgekeurd slot (categorie 2 of hoger , meer info op stichtingart.nl) of een “Sold Secure” Bicycle slot, type Gold/Silver (meer info op soldsecure.com).

Deze preventiemaatregel geldt niet in een gesloten gebouw of op een bewaakte plaats. Het niet-naleven van deze preventie-maatregelen geeft ons het recht om de schadegevallen die hiervan het gevolg zijn, te weigeren.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

De verzekerde waarde van de fiets (de factuurprijs inclusief btw en opties (*) en exclusief accessoires (**) zoals opgenomen op de factuur die vermeld wordt met het nummer in het aansluitingsbewijs. Vanaf de 13e maand na aankoop van de fiets, wordt rekening gehouden met een afschrijving van 1% per begonnen kalendermaand. Bij schade vergoeden we de herstellingskost integraal zonder aftrek van slijtage als deze lager is dan de verzekerde waarde van de fiets op datum van het schadegeval. Bij een totaal verlies en / of bij diefstal vergoeden we de openstaande boekwaarde van de fiets verminderd met de accessoires. Is er een wrakwaarde, dan wordt die bij de afrekening in mindering gebracht. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan eigenaar van de verzekerde fietsen. De vrijstelling die wordt toegepast bedraagt 50,00 euro per schadegeval. De vrijstelling en het verzekerd bedrag worden niet geïndexeerd. (*) Opties: Alle vaste elementen die bij aankoop aan de fiets worden bevestigd en zonder dewelke de fiets niet rijklaar is, zoals bijvoorbeeld remsysteem, zadel, versnellingsgroep etc. Vast gemonteerde accessoires, die niet zonder de hulp van werktuigen kunnen verwijderd worden, worden ook als optie beschouwd. (**) Accessoires:Alle elementen die op een fiets bevestigd kunnen worden, maar die ook los van de fiets kunnen worden gebruikt

 

JOULE NV
Jenny Tanghestraat 7 - B402
9050 Gent

facturatie@joulebikes.be

BTW: BE0689591113
IBAN: BE27 0018 3122 1873
BIC: GEBABEBB